Památkový katalog

Informace o památkách a chráněných územích v evidenci Ústředního seznamu kulturních památek

Aplikace Památkový katalog

Představuje moderní přehledný systém evidence všech památek (nemovitých i movitých), památkově chráněných území i ochranných pásem, nahrazující několik původně samostatných aplikací. Součástí evidence je i evidence "objektů památkového zájmu" (objekty, které nebyly prohlášeny za památky)  a  monitoring aktuálního stavu, který umožňuje generování seznamů ohrožených a zachráněných památek.

Aplikace vznikla na základě schváleného projektu č. 12 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration podle usnesení vlády ČR č. 536, ze dne 14. května 2008.

Základním cílem projektu bylo vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v České republice v návaznosti na základní registry veřejné správy.

Podrobnější informace o této aplikaci byly prezentovány na 16. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která se konala 2.a3. prosince 2015 v Národním archívu v Praze.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Památkový katalog - veřejná část, umožňuje vyhledávání a prezentaci údajů

Neveřejná část,  vyhrazený přístup, je určen pro pracovníky NPÚ, orgány státní památkové péče a další spolupracující instituce.

 

Geoportál

Prostorová data památkové péče, mapové aplikace a služby včetně metadat a výdeje datových sad

Geoportál památkové péče

Dne 1. 12. 2015 byl spuštěn do provozu nový Geoportál Národního památkového ústavu.

Hlavní úlohou Geoportálu je zajistit dostupnost mapových služeb a geodat Národního památkového ústavu z jednoho místa. Informace jsou v Geoportálu rozděleny do sekcí - mapové služby a datové sady. U každého typu informace je dostupný metadatový popis a je-li k dispozici, pak také licenční ujednání.

Geoportál je přístupný prostřednictvím webového prohlížeče na adrese https://geoportal.npu.cz. Je určen pro každého, kdo hledá informace o geografických datech a o digitálních mapách z oblasti památkové péče. Menu/rozcestník na titulní straně odkazuje na jednotlivé moduly Geoportálu

  • Vyhledávání- vyhledávání mapových služeb a datových sad v katalogu NPÚ i katalogu ČÚZK, CENIA a pod.
  • Objednávka dat- modul pro objednání dat NPÚ včetně výdeje datových sad pro zpracování územně analytických podkladů

  • Moje objednávky- dostupné po přihlášení uživatele - modul pro správu vlastních objednávek a stažení dat
 

Archeologie

Veřejný přístup k archeologickým datům

Informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu (ISAD) představuje soubor aplikačních nástrojů v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), jenž slouží k evidenci, správě a prezentaci archeologické části kulturního dědictví České republiky. Prostřednictvím systému ISAD se Národní památkový ústav snaží naplňovat závazky České republiky, které plynou z mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované pod č. 99/2000 Sb. m. s., tzv. Maltské konvence.

ISAD slouží na jedné straně jako zdroj údajů potřebných při zabezpečování ochrany archeologického kulturního dědictví jak pro orgány státní a veřejné správy, tak pro vlastníky a uživatele nemovitostí, na kterých se archeologické nálezy vyskytují nebo můžou vyskytovat. Systém tak sehrává významnou informativní roli při naplňování povinnosti zabezpečit záchranný archeologický výzkum na územích s archeologickými nálezy ve smyslu § 22. odst. 2 a §23b zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Zároveň ISAD slouží jako moderní platforma pro prezentaci prvků archeologického dědictví na území České republiky a odborných informací o nich nejenom odborníkům, ale též široké veřejnosti.

Páteří systému ISAD je databáze Státní archeologický seznam České republiky (SAS), která eviduje prvky archeologického dědictví jako Území s archeologickými nálezy (ÚAN). Evidence archeologického dědictví v SAS je založena na kategorizaci ÚAN na principu očekávatelnosti a předpokladu výskytu archeologických nálezů v krajině do 4 stupňů (ÚAN I – území s jednoznačným výskytem archeologických nálezů, ÚAN II – území s důvodně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, ÚAN III – území, kde se výskyt archeologických nálezů v současnosti nepředpokládá, ale není možné ho jednoznačně vyloučit, ÚAN IV – území bez archeologických nálezů). Evidenční jednotku SAS tak představují jednotlivá ÚAN, kterým jsou v databázi SAS přiřazeny záznamy se strukturovanými popisnými údaji. Ty se vytváří pro ÚAN v kategorii I, II a IV, jelikož ÚAN kategorie III představuje veškeré zbylé území státu mezi nimi. Každému ÚAN v databázi SAS je zároveň přiřazeno prostorové vymezení (polygon), publikované v mapové aplikaci SAS.

Součástí ISAD je dále databáze dat o památkově nejhodnotnějších prvcích archeologického kulturního dědictví, které jsou evidovány jako významné archeologické lokality (VAL) v Soupisu Památkového katalogu. Databázi VAL tvoří seznam kulturních památek archeologické povahy, ale také dosud nechráněné nemovitosti, jež jsou nositeli památkových hodnot. Dále do ISAD patří údaje o významných archeologických plochách (VAP), představující části území historických sídel, kde je nejlépe zachovaný terén s nenarušenými hodnotnými archeologickými situacemi.

 

 

Aplikace

Mapová aplikace

Ostatní

 

 

Dokumentační fondy a knihovny

Evidence odborných a historických knihoven a dokumentačních fondů

Webový katalog Tritius je moderní katalogové rozhraní, které umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním a dokumentačním fondu všech pracovišť Národního památkového ústavu.  Ve fondu jsou uloženy odborné publikace, fotografie, zprávy, mapy, plány a další dokumenty z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek.

vstup do online katalogu Tritius

Podrobné informace o knihovně a službách je možné nalézt na stránkách NPÚ.

 

 

Historické knihovní fondy

V rámci projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vznikl webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století, včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

vstup do portálu

Podrobnější informace o historických knihovních fondech naleznete zde

 

Pomoc

Uživatelské příručky a návody k jednotlivým aplikacím IISPP. Pomoc a hlášení chyb (Helpdesk).

Zde je možno stáhnout uživatelskou dokumentaci k jednotlivým informačním systémům a aplikacím IISPP. Měl by být rozdíl mezi dokumentací dostupnou veřejně a pro přihlášené uživatele jako na stávajícím rozcestníku - otázka je co s registrovanou veřejností a zda tedy nebude lepší zveřejnit rovnou vše.

Oznámení  Oznámení